tubers, potatoes, potato starch/flour, mix for "gnocchi"
No. Nome Alimento
381POTATOES
50399BATATAS or SWEETPOTATOES
380POTATOES, YOUNG or EARLY
3002STARCH, POTATO
100219POTATO, POWDER
382POTATO CRIPS, PLAIN
18TAPIOCA